Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen vanaf 22 juni 2020. Voor het laatst bijgewerkt op: 20-06-2020

Annuleringsvoorwaarden – Bij annulering van een zeiljacht zijn onderstaande bedragen verschuldigd:

  • tot 12 weken voor vertrek 50% van de reissom
  • tot 6 weken voor vertrek 75% van de reissom
  • binnen 6 weken voor vertrek 100% van de reissom

B&B Yachting adviseert bij het huren van een jacht altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Bovenstaande percentages worden, zonder uitzonderingen, altijd in rekening gebracht.

Betalingscondities – Alle vermelde prijzen zijn in euro’s. Bij boeking van een zeiljacht of een flottielje zeiltocht dient direct, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na boeking een aanbetaling van 50% te worden voldaan. De resterende 50% dient u uiterlijk 6 weken voor vertrek te hebben voldaan. Indien een reis wordt geboekt binnen 6 weken voor vertrek bent u verplicht de gehele reissom binnen 5 dagen te voldoen, in ieder geval voor vertrek moet het op onze rekening zijn bijgeschreven. Indien niet binnen de gestelde termijnen de betaling wordt voldaan bent u, indien u ook na de eerste aanmaning niet tot betaling bent overgegaan, de wettelijke rente verschuldigd alsmede de eventueel te maken buitengerechtelijke incassokosten.

Huurperiode – De huurperiode van het zeiljacht is op de eerste dag van de huur om 17.00 uur (of zoveel eerder als de verhuurder aangeeft). Op de dag vóór vertrek dient men uiterlijk om 17.00 uur in de thuishaven aan te komen en de overdracht zal, afhankelijk van het vluchtschema, op de dag van vertrek.

Paspoort of ID kaart – Het paspoort dient bij vertrek uit Turkije nog minimaal 6 maanden geldig te zijn. Let er op dat kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten.

Visum – Met ingang van 2020 is een visum voor Turkije niet meer vereist. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten.

Aansprakelijkheid – Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor (ook) alle anderen die hij aanmeldt. De reisvoorwaarden vereisen de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn.
Huurder is verplicht te weten waar de veiligheidsspullen aan boord liggen; zwemvesten, lifelines, brandblusser, EHBO, vuurpijlen, reddingsvlot etc.
De huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en/of verlies van de boot en inventaris voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van de verhuurder, zoals slijtage. Eventuele schade en of vermissingen bent u verplicht meteen te melden.
Klant is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte gevolgschade, de indirecte schade, waardoor de boot de komende twee weken niet verhuurd kan worden. De huurder is verantwoordelijk voor de gederfde huurinkomsten over 2 weken van B&B Yachting of een eventuele verhuurder.
Schade en of verlies wordt verrekend met de borgsom.
Als de schipper geen vaarbewijs I en II oftewel ICC heeft, maar een ander ‘vaarbewijs’ mag hij de boot op eigen risico huren. Eventuele boetes en of het niet mogen uit of verder varen door de autoriteiten zijn voor eigen rekening.
De boot mag uitsluitende gebruikt worden in het gebied waarvan de zeekaarten aanwezig zijn aan boord. Wedstrijdvaren en varen in het donker zijn niet toegestaan.
Als door weersomstandigheden een of meer dagen niet gevaren kan worden dan heeft de huurder geen recht op restitutie. Eventueel gemaakte onkosten zijn voor eigen risico.
Indien de huurder de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) reisdocument, komen alle daaruit vloeiende kosten, schade en gevolgen voor rekening van de huurder.
B&B Yachting is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoer van de overeenkomst die te wijten is aan overmacht oftewel abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden ondanks alle voorzorgsmaatregelen.
Ingehuurde schipper – Indien u een Schipper boekt bij B&B Yachting bent u als huurder verantwoordelijk voor het schip en de inventaris. De schipper is bij u aan boord ter ondersteuning op het nautische vlak. U als huurder blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor de borgsom en schades van/aan het schip en de inventaris (grove nalatigheid of opzet natuurlijk daargelaten).
Ervaring – Door het huren van een zeiljacht verklaart huurder over voldoende (zeil)ervaring te beschikken voor de gehuurde boot. Indien ter plaatse wordt bevonden dat een huurder niet over voldoende zeilervaring beschikt, heeft de verhuurder het recht een schipper mee te sturen voor één of meerdere dagen. De kosten hiervan zullen bij de huurder in rekening worden gebracht.
Flottielje – De huurder dient over voldoende zeilervaring te beschikken om deel te kunnen nemen aan een flottielje. De flottielje begeleiding geeft informatie over het vaargebied en biedt – indien nodig – hulp bij het uitvaren en het aanleggen. De gegeven informatie van de flottielje begeleiding ontslaan de huurder nooit van zijn eigen verantwoordelijkheid. De huurder blijft hoofdverantwoordelijke voor zijn beslissingen.

Ter plaatse – Controleer voor u uitvaart het zeiljacht. Mocht u onvolkomenheden constateren of tijdens de reis problemen ondervinden, waarschuw dan altijd direct de flottielje begeleiding van B&B Yachting.

Zij zullen er alles aan doen één en ander snel en goed op te lossen. Indien zij er onverhoopt niet in slagen u tevreden te stellen laat hiervan dan rapport op maken. Zonder schriftelijk indiening is het niet mogelijk achteraf te reclameren.
Houdt er rekening mee dat wanneer u zich buiten de thuisbasis bevindt, reparatie en toelevering van onderdelen enige tijd in beslag kunnen nemen. Indien er een ernstig mankement optreedt aan het gehuurde zeiljacht is er geen reclamatie mogelijk indien dit mankement binnen 36 uur na melding is verholpen.
De huurder dient over voldoende (technische) ervaring te beschikken om de veiligheid van de gehele bemanning te waarborgen. De huurder dient de gehele bemanning goede voorlichting te geven over de mogelijke gevaren aan boord zoals bediening van het anker, draaiende motor, verwisselen van gasflessen etc.

Bareboat – Als u bareboat vaart dient u over voldoende ervaring te beschikken om volledig zelfstandig een schip te kunnen varen op zee, alleen te kunnen afmeren, ankeren, navigeren en u dient over voldoende technische kennis te beschikken om eventuele kleine technische problemen te kunnen oplossen. De huurder ontvangt na een uitgebreide technische briefing het zeiljacht. Vervolgens gaat de huurder zelfstandig op pad. Op alle zeiljachten van B&B Yachting liggen zeekaarten, de “Turkish Waterpilot” en een Nederlands-talig boord boek van “B&B Yachting”. In dit boord boek vindt men naast algemene en technische informatie over het zeiljacht ook veel informatie over de baaien en plaatsen in het zeilgebied rondom de thuishaven Göcek.

Huisdieren – Het is niet toegestaan huisdieren mee aan boord te nemen.

Voorbehoud zeiljacht verhuurder – Indien wegens overmacht c.q. technische problemen het gehuurde zeiljacht niet beschikbaar is, behoudt B&B Yachting het recht voor een alternatief aan te bieden. Mocht het geboden alternatief voor huurder niet aanvaardbaar zijn dan heeft huurder het recht kosteloos te annuleren. Zulks uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de mededeling. Eventuele hieruit voortvloeiende schade voor huurder kan niet op B&B Yachting verhaald worden.
Voorbehoud – Wij behouden ons het recht voor om, in geval de toeristische reismarkt ernstige gevolgen zal ondervinden van een mogelijke oorlogs- of terroristische dreiging, epidemieën of om economische redenen, de geboekte reizen te annuleren, waarbij de betaalde reissom wordt vergoed in form van een voucher. Deze moet binnen een jaar na uitgifte worden verzegeld en alleen op jachten in eigendom van B&B Yachting. Wordt ervoor gekozen de reis in overleg te verzetten en de oorspronkelijke betalingen worden voldaan volgens de eerste factuur, dus ook de datums waar deze afspraken op gebaseerd zijn, worden dezelfde prijzen in rekening gebracht als bij de originele boeking. Prijzen voor de bijgeboekte extra’s blijven wel gewoon van kracht, dit geld ook in geval van een one-way. Zolang in een dergelijk geval niet duidelijk is wat er gaat gebeuren blijven de betalingsvoorwaarden op de factuur en de annuleringsvoorwaarden van B&B Yachting ten aller tijde van kracht.
Verzekering en eigen risico – De zeiljachten van B&B Yachting zijn WA Casco verzekerd.Personen en of eigendommen van deze personen vallen niet onder de all risk verzekering van de jachten. Het eigen risico van de huurder bedraagt 2000 euro. Ingeval van schade aan het zeiljacht gedurende de huurperiode is de huurder hiervoor aansprakelijk. B&B Yachting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging ontstaan tijdens de huurperiode. De huurder kan het eigen risico van 2000 euro verminderen tot een maximum van 200 euro door een bedrag van 100 euro te betalen bij aanvang van de huurperiode voor de eerste week en 50 euro voor de vervolgweken.
Schade, verlies of diefstal van de bijboot en eventueel bij gehuurde buitenboord motor, diesel tanken in de watertank of water tanken in de dieseltank vallen buiten het eigen risico. De kosten hieruit voortvloeiend komen geheel ten laste van de huurder.
Acceptatie – Op verzoek brengen wij een telefonische of schriftelijke offerte uit. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de offerte. Door acceptatie van de offerte komt de reisovereenkomst tot stand.
Ten slotte – B&B Yachting behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om door omstandigheden en/of regelgeving door plaatselijke autoriteiten, de gepubliceerde flottielje routes per afvaart datum te wijzigen, hetgeen geen recht geeft op compensatie en/of annulering.