Menu


Algemene voorwaarden

Paspoort of ID kaart

Het paspoort of de identiteitskaart dient bij vertrek uit Turkije nog minimaal 6 maanden geldig te zijn.

Let er op dat kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten.

Visum

Voor het reizen naar Turkije is een visum noodzakelijk.
 Dit visum dient u vooraf online aan te vragen.
Dit kan via de link: Online visum aanvragen Turkije
De website werkt met een 3-stappenplan:

  1. De aanvraag
  2. De betaling met creditcard (Visa of MasterCard)
  3. Downloaden van het e-visum.

Let wel: Bij de aanvraag van het e-visum moet het huidige paspoort van de aanvrager nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Huurperiode

De huurperiode van het zeiljacht is op de eerste dag van de huur om 17.00 uur (of zoveel eerder als de verhuurder aangeeft). Op de dag vóór vertrek dient men uiterlijk om 17.00 uur in de thuishaven aan te komen en de overdracht zal, afhankelijk van het vluchtschema, op de dag van vertrek.

Ter plaatse

Controleer voor u uitvaart het zeiljacht. Mocht u onvolkomenheden constateren of tijdens de reis problemen ondervinden, waarschuw dan altijd direct de flottielje begeleiding van B&B Yachting.

Zij zullen er alles aan doen één en ander snel en goed op te lossen. Indien zij er onverhoopt niet in slagen u tevreden te stellen laat hiervan dan rapport op maken. Zonder schriftelijk indiening is het niet mogelijk achteraf te reclameren. Houdt er rekening mee dat wanneer u zich buiten de thuisbasis bevindt, reparatie en toelevering van onderdelen enige tijd in beslag kunnen nemen. Indien er een ernstig mankement optreedt aan het gehuurde zeiljacht is er geen reclamatie mogelijk indien dit mankement binnen 36 uur na melding is verholpen.

De huurder dient over voldoende (technische) ervaring te beschikken om de veiligheid van de gehele bemanning te waarborgen. De huurder dient de gehele bemanning goede voorlichting te geven over de mogelijke gevaren aan boord zoals bediening van het anker, draaiende motor, verwisselen van gasflessen etc.

Flottielje

De huurder dient over voldoende zeilervaring te beschikken om deel te kunnen nemen aan een flottielje. De flottielje begeleiding geeft informatie over het vaargebied en biedt - indien nodig - hulp bij het uitvaren en het aanleggen. De gegeven informatie van de flottielje begeleiding ontslaan de huurder nooit van zijn eigen verantwoordelijkheid. De huurder blijft hoofdverantwoordelijke voor zijn beslissingen. Bareboat De huurder ontvangt na een uitgebreide technische briefing het zeiljacht. Vervolgens gaat de huurder zelfstandig op pad. Op alle zeiljachten van B&B Yachting liggen zeekaarten, de "Turkish Waterpilot" en een Nederlands-talig boord boek van "B&B Yachting". In dit boord boek vindt men naast algemene en technische informatie over het zeiljacht ook veel informatie over de baaien en plaatsen in het zeilgebied rondom de thuishaven Göcek.

Aansprakelijkheid

Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor (ook) alle anderen die hij aanmeldt. De reisvoorwaarden vereisen de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn.

Voorbehoud zeiljachtverhuur

Indien wegens overmacht c.q. technische problemen het gehuurde zeiljacht niet beschikbaar is, behoudt B&B Yachting het recht voor een alternatief aan te bieden. Mocht het geboden alternatief voor huurder niet aanvaardbaar zijn dan heeft huurder het recht kosteloos te annuleren. Zulks uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de mededeling. Eventuele hieruit voortvloeiende schade voor huurder kan niet op B&B Yachting verhaald worden.

Betalingscondities

Alle vermelde prijzen zijn in euro's. Bij boeking van een zeiljacht of een flottielje zeiltocht dient direct, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na boeking een aanbetaling van 25% te worden voldaan. De resterende 75% dient u uiterlijk 6 weken voor vertrek te hebben voldaan. Indien een reis wordt geboekt binnen 6 weken voor vertrek bent u verplicht de gehele reissom binnen 5 dagen te voldoen. Indien niet binnen de gestelde termijnen de betaling wordt voldaan bent u, indien u ook na de eerste aanmaning niet tot betaling bent overgegaan, de wettelijke rente verschuldigd alsmede de eventueel te maken buitengerechtelijke incassokosten.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van een zeiljacht zijn onderstaande bedragen verschuldigd:

  • tot 12 weken voor vertrek 25% van de reissom,
  • tot 6 weken voor vertrek 50 % van de reissom
  • binnen 6 weken voor vertrek 100 % van de reissom

Verzekeringen / eigen risico

De zeiljachten van B&B Yachting zijn WA Casco verzekerd. Het eigen risico van de huurder bedraagt 1500 euro. Ingeval van schade aan het zeiljacht gedurende de huurperiode is de huurder hiervoor aansprakelijk. B&B Yachting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging ontstaan tijdens de huurperiode. De huurder kan het eigen risico van 1500 euro verminderen tot een maximum van 200 euro door een bedrag van 100 euro te betalen bij aanvang van de huurperiode.

Schade, verlies of diefstal van de bijboot en eventueel bijgehuurde buitenboord motor, diesel tanken in de watertank of water tanken in de dieseltank vallen buiten het eigen risico. De kosten hieruit voortvloeiend komen geheel ten laste van de huurder.

Acceptatie

Op verzoek brengen wij een telefonische of schriftelijke offerte uit. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de offerte. Door acceptatie van de offerte komt de reisovereenkomst tot stand.

Voorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om, in geval de toeristische reismarkt ernstige gevolgen zal ondervinden van een mogelijke oorlogs- of terroristische dreiging of om economische redenen, de geboekte reizen te annuleren, waarbij de betaalde reissom volledig zal worden gerestitueerd. B&B Yachting behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om door omstandigheden en/of regelgeving door plaatselijke autoriteiten, de gepubliceerde flottielje routes per afvaart datum te wijzigen, hetgeen geen recht geeft op compensatie en/of annulering.